اجرای ,حقوقی ,دعاوی

وبلاگ متون حقوقی ؛ در تقسیمات کلی دعاوی و موضوعات حقوقی به مدنی،حقوقی و کیفری یا جزایی و قرارگرفتن مصادیق مختلف در مقام تعیین صلاحیت و نوعیت دعوی از جمله مواردی که می توان به آن پرداخت و موضوع پژوهش های مفید وموثر در این باب باشد ؛ بحث اجرای حکم است. 

درتعاریف حقوقی دامنه و گستره رسیدگی محاکم را (از حیث و بعد زمانی و آغاز و پایان ) از تقدیم و ثبت دادخواست تا ختم رسیدگی و صدور رای عنوان نموده اند و اجرای آرا و احکام قطعی را به نوعی مرحله بعدی در دعاوی قلمداد می کنند. همچنین است در عاوی مطروحه در شعب دادگاه ها و تعریف پرونده و کلاسه بایگانی مجزا برای دعاوی منتج به رای شده  و در خواست اجرایی که از جانب محکوم له تقدیم دفتر شعبه بدوی می گردد.

برای جلوگیری از اطناب و زیاده گویی در ادامه به اراده تعاریفی مختصر از اجرای احکام اعم از کیفری وحقوقی و نکات مورد توجه در نها می پردازیم: 


ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : وبلاگ متون حقوقی
برچسب ها : اجرای ,حقوقی ,دعاوی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : تفاوتهای اجرای قرارکیفری و اجرای قرار حقوقی